INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

Tenir establert un sistema de control periòdic dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Els edificis amb ús d’habitatge, sempre que es compleixi qualsevol dels supòsits següents:

Si ho determina el programa d’inspeccions que consta a continuació.
Si ho determinen programes o ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que estableix la normativa vigent.
Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.
Estan exempts de passar la ITE els edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

Edificis plurifamiliars

Antiguitat de l’edifici Termini per passar la inspecció
Anterior a 1930 Fins al 31/12/2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31/12/2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31/12/2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31/12/2016
A partir de 1972 L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat

Edificis unifamiliars

Antiguitat de l’edifici Termini per passar la inspecció
Anterior a 1900 Fins al 31/12/2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31/12/2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31/12/2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31/12/2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31/12/2020
A partir de 1975 L’any que compleixi els 45 anys d’antiguitat

Determina l’any de construcció el que consta al cadastre. En el cas que no hi consti, es pot acreditar l’antiguitat per altres mitjans admesos en dret (certificat de final d’obra o certificat de primera ocupació són els documents més habituals que es poden aconseguir dels arxius municipals per certificar la data de construcció).

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data que caduqui la cèdula.

En el cas d’edificis que duguin a terme rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat final d’obra i habitabilitat.

D’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, en els supòsits en què sigui exigible, i pot comportar sancions.

És obligatori lliurar el certificat d’aptitud de l’edifici en els actes de transmissió d’habitatges.

En els actes i contractes de transmissió d’habitatges també cal lliurar als adquirents una còpia de l’informe d’inspecció tècnica en el cas que l’edifici estigui obligat a passar la inspecció.

La normativa reguladora és la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.

CÈDULA

Que és, per a què serveix, quan és necessària?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

És necessària per:

Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.
Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.