CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS (CEE)

El certificat d’eficiència energètica és un document que descriu el comportament energètic d’un habitatge, tenint-ne en compte el consum d’energia i les emissions de CO2 que aquest consum produeix.
S’acompanya d’una etiqueta energètica que classifica els edificis en una escala de set lletres, de la A a la G, en què la lletra G correspon al menys eficient i la A, al més eficient.

Tenen l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica i d’exhibir l’etiqueta energètica corresponent:
– Els edificis o parts dels mateixos que es posin a la venda o lloguer d’un nou arrendatari (en tota oferta, promoció i publicitat, i en el moment de la transacció immobiliària).
– Els edificis o parts dels mateixos en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic, en els terminis indicats a continuació.

En venda o lloguer 1 de juny de 2013
Amb superfície útil > 500 m2 1 de juny de 2013
Amb superfície útil entre 500 i 250 m2 9 de juliol de 2015
En règim de lloguer i superfície útil > 250 m2 31 de desembre de 2015

Els edificis privats de més de 500 m2 i freqüentats pel públic han de mostrar-lo en lloc destacat, sempre que sigui exigible la seva obtenció.
Estan exclosos: monuments protegits; edificis religiosos o llocs de culte; construccions provisionals; edificis industrials, de la defensa i agrícoles; edificis de superfície útil inferior a 50 m2; edificis destinats al seu enderroc; edificis o habitatges amb un ús inferior a quatre mesos a l’any.

La validesa del Certificat i etiqueta és de 10 anys. Un cop expirat aquest termini caldrà re- novar-los. Això no obstant, si posteriorment a una intervenció es considera que aquesta incorpora millores que poden modificar els valors del Certificat d’eficiència energètica es pot, de forma voluntària, actualitzar el Certificat, precedint de nou a la seva qualificació.